SennaAsia, teksty z kwietnia 2011 roku

4 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Pa­nie boże dzięku­je Ci za brak praw­dzi­wych wrogów, za chwi­le w których jes­tem szczęśli­wa cho­ciaż są tak rzad­kie, lecz jed­no mnie nur­tu­je dlacze­go da­jesz mi tyl­ko fałszy­wych przy­jaciół, którzy od­chodzą gdy zaczynam [...] — czytaj całość

myśl • 27 kwietnia 2011, 10:41

Na świecie żyją mi­liony ludzi a jak na iro­nie żaden z nich nie pot­ra­fi zro­zumieć te­go co czu­je. Smut­ne nieprawdaż? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 kwietnia 2011, 20:43

Os­tatnio je­dyne co jes­tem w sta­nie zro­bić to puścić głośno mu­zykę by zagłuszyć myśli i zwyczaj­nie się rozpłakać, miłość cza­sami boli. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 kwietnia 2011, 17:22

praw­dzi­wa iro­nia lo­su, roz­ma­wiać z osobą którą kochało się w uk­ry­ciu o jej obec­nej miłości i być na ty­le od­da­nym przy­jacielem by udzielać po­rad cho­ciaż pęka ci serce. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 kwietnia 2011, 23:26

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność