SennaAsia, teksty z października 2011 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Ludzie przychodzą i od­chodzą, a po nich wszys­tkich zos­tają nam tyl­ko wspom­nienia i niewy­powie­dziane słowa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 października 2011, 16:52

Jeśli nau­czysz mnie co to miłość, wte­dy od­dam ci się cała. Mo­je ser­ce, ciało, umysł i dusza będą twoje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 października 2011, 18:59

Gdy coś nieubłaga­nie zbliża się do nie­szczęśli­wego za­kończe­nia to mi­mo wszyt­ko gdzieś głębo­ko w ser­cu na­dal liczy­my na hap­py end. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2011, 17:16

Ile bym się nie sta­rała pomóc, ile bym nie ro­biła to i tak zaw­sze ja jes­tem ta która dos­ta­je ko­pa w dupę od życia i wszys­tko ob­ra­ca się prze­ciw­ko mnie! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 października 2011, 12:55

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność