SennaAsia, teksty z września 2010 roku

5 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Wszys­tko kiedyś się kończy.
Tyl­ko wspom­nienia zos­taną na zaw­sze, wyb­lakną, przes­taną być tak wy­razis­te ale zos­taną do późnej sta­rości. Byśmy mog­li dzielić się ni­mi z innymi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 września 2010, 20:02

miałam ta­ki piękny sen...
Był piękny lecz tak ulotny.
gdzieś tam w moim ser­cu jest na­dal ta­ki ko­loro­wy i żywy, a w mózgu to tyl­ko wyb­laknięte wspomnienie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 września 2010, 18:38

Przed na­mi jest tyl­ko dro­ga i sa­me możli­wości, możemy ro­bić co chce­my, jes­teśmy prze­cież młodzi, wol­ni i ma­my pra­wo wyboru.
Lecz czy do­kona­my właści­wego wyboru? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 września 2010, 13:53

I po­woli znów rok się kończy, na­dejdą święta, spad­nie śnieg...
A ja znów będę wspo­minać i roz­liczać się z miłości do Ciebie.
Na­dal pa­miętam śnieg de­likat­nie wi­rujący wokół nas, ten straszny mróz, i twój ciepły uśmiech...
Czy tej zi­my in­na od­da Ci ser­ce które ty złamiesz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 września 2010, 19:10

Chciałabym wrócić do czasów w których naj­ważniej­szym zmar­twieniem było to w co się bawić.
Tęsknie za bez­tros­kim dzieciństwem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 września 2010, 14:23

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność