SennaAsia, myśli

32 teksty (myśli) – auto­rem jest Sen­naAsia.

Nig­dy nie wiesz kiedy naj­lep­szy przy­jaciel sta­nie się twoim wro­giem wbi­jając ci nóż w ple­cy i spełniając wasze wspólne marze­nia z kimś innym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 sierpnia 2013, 19:52

Gdy byłam mała zas­ta­nawiałam się dlacze­go ko­biety tak chętnie ma­lują oczy, te­raz już znam od­po­wiedz.
Ro­bią to dla­tego że wte­dy łat­wiej pow­strzy­mać nie­chciane łzy, bo po co niszczyć tak cza­sochłon­ny efekt kil­ko­ma łza­mi, lecz gdy już płaczą wte­dy nie ma nic smut­niej­sze­go niż spływający i roz­ma­zany makijaż. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 grudnia 2011, 22:42

"puk, puk"
-przep­raszam, wie pan może gdzie znajdę miłość ?
-proszę imię i nazwisko..
-..... ...........
-przyk­ro mi miłość nie jest wpi­sana w pa­ni życiorys, może złożyć pa­ni zażale­nie roz­pat­rzy­my w ciągu tygodnia..... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 grudnia 2011, 15:52

Ludzie przychodzą i od­chodzą, a po nich wszys­tkich zos­tają nam tyl­ko wspom­nienia i niewy­powie­dziane słowa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 października 2011, 16:52

Jeśli nau­czysz mnie co to miłość, wte­dy od­dam ci się cała. Mo­je ser­ce, ciało, umysł i dusza będą twoje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 października 2011, 18:59

Gdy coś nieubłaga­nie zbliża się do nie­szczęśli­wego za­kończe­nia to mi­mo wszyt­ko gdzieś głębo­ko w ser­cu na­dal liczy­my na hap­py end. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2011, 17:16

Ile bym się nie sta­rała pomóc, ile bym nie ro­biła to i tak zaw­sze ja jes­tem ta która dos­ta­je ko­pa w dupę od życia i wszys­tko ob­ra­ca się prze­ciw­ko mnie! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 października 2011, 12:55

ile ra­zy można tra­cić coś cze­go się tak nap­rawdę nig­dy nie miało ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 września 2011, 20:55

Żyj szyb­ko, os­tro i bez za­hamo­wań. Nie miej marzeń a ce­le, bierz to na co zasługu­jesz. Nie czuj wyrzutów su­mienia, nie trać cza­su na za­mar­twianie się bo nig­dy nie wiesz czy ten dzień nie jest os­tatni a żyje­my tyl­ko raz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2011, 18:05

Nie chce zam­ku, nie chce baj­ki, nie chce księcia na białym ko­niu, nie chce i żyli długo i szczęśli­wie. Chce byś mnie po­kochał, chce cię blis­ko, chce tych wszys­tkich kłótni, łez i smutków a po­tem po­całunków, szeptów i uśmiechów, Chce miłości w każdej jej as­pekcie. Chce żebyś po pros­tu mnie pokochał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 sierpnia 2011, 01:41

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność