SennaAsia, strona 2

33 teksty – auto­rem jest Sen­naAsia.

Jes­tem dob­rym kłamcą. Mo­je życie jest kłam­stwem, świat dookoła mnie jest kłam­stwem. Wszys­tko to jed­no wiel­kie kłam­stwo miłość, przy­jaźń, niena­wiść. Kłamiemy w każdym as­pekcie życia. Małe i duże kłam­stwa są pod­stawą nasze­go życie. Więc czy kłam­stwo sa­me w so­bie jest grzechem ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 sierpnia 2011, 17:14

uwiel­biam w no­cy tuż przed zaśnięciem po­puszczać wodzę fan­tazji, marzyć o sza­lonych podróżach, wiel­kiej miłości, jed­no­rożcach, de­monach, aniołach zat­ra­cać się we włas­nych marze­niach. Jed­ne cze­go niena­widzę to budzić sie ra­no w sza­rym, bez­bar­wnym świecie w którym jes­tem po pros­tu sobą: sa­motną, małą, zgnębioną dziew­czynką, która cze­ka na księcia z bajki. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 lipca 2011, 15:57

Jest mi tak bar­dzo źle, pot­rze­buje ko­goś kto mnie po­cie­szy, zro­zumie, przy­tuli. I właśnie w wie­czo­ry jak ten zdaję so­bie sprawę jak sa­mot­na jes­tem, czuję sie jak bym była niewidzial­na i sa­ma na ziemi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2011, 21:09

Pa­nie boże dzięku­je Ci za brak praw­dzi­wych wrogów, za chwi­le w których jes­tem szczęśli­wa cho­ciaż są tak rzad­kie, lecz jed­no mnie nur­tu­je dlacze­go da­jesz mi tyl­ko fałszy­wych przy­jaciół, którzy od­chodzą gdy zaczynam [...] — czytaj całość

myśl • 27 kwietnia 2011, 10:41

Na świecie żyją mi­liony ludzi a jak na iro­nie żaden z nich nie pot­ra­fi zro­zumieć te­go co czu­je. Smut­ne nieprawdaż? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 kwietnia 2011, 20:43

Os­tatnio je­dyne co jes­tem w sta­nie zro­bić to puścić głośno mu­zykę by zagłuszyć myśli i zwyczaj­nie się rozpłakać, miłość cza­sami boli. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 kwietnia 2011, 17:22

praw­dzi­wa iro­nia lo­su, roz­ma­wiać z osobą którą kochało się w uk­ry­ciu o jej obec­nej miłości i być na ty­le od­da­nym przy­jacielem by udzielać po­rad cho­ciaż pęka ci serce. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 kwietnia 2011, 23:26

Czy gdy przeżyje­my te­raz nasze życia, to sta­niemy się nieśmiertelni?
Będziemy niczym duchy, zaw­sze gdzieś obok praw­dzi­wego życia?
Zwyk­li sza­leńcy żyjący bez celu? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 listopada 2010, 20:50

Te­raz po pros­tu nie mam już nic, zos­tały tyl­ko bladnące wspomnienia. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 października 2010, 19:34

Ty i Ja dwójka sza­leńców pogrążona w swoim obłędzie.
Przećpa­ni życiem, tonący w głebi­nach obsesji.
Bied­na dwójka je­banych wa­riatów wierzących w szczęśli­we zakończenie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 października 2010, 09:24

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność